Stanovy organizácie

článok 1.: Poslanie organizácie

Študenti Technickej univerzity vo Zvolene dospeli k presvedčeniu, že je v záujme zefektívnenia a skvalitnenia ich štúdia, aby spojili svoje úsilie do organizovanej formy spolupráce v organizácii. Organizácia sa vytvára v záujme vytvoriť pre takúto integrovanú spoluprácu právne a organizačné podmienky a prostredie.

 

článok 2.: Názov organizácie

Názov organizácie v slovenskom jazyku je Drevený Svet.

(skratka WW)

V anglickom jazyku používa organizácia názov WoodenWorld.

Po dohode zakladatelov organizácia vystupuje pod názvom WoodenWorld.

 

článok 3.: Sídlo organizácie

Sídlom organizácie je Študentský domov Ľ.Štúra,  Študentská č. 17, 960 01 Zvolen

 

článok 4.: Ciele činnosti

Ciele činnosti organizácie sú

a)    podporovať tvorivosť, efektívnosť a schopnosť študentov pracovať v kolektíve ( teamoch), vytvárať a podrobne zdokumentovávať projekty

b)    poskytovať koordinovaný systém spolupráce organizácie s Technickou univerzitou vo Zvolene pri realizácii projektov

c)    zlepšiť a pomôcť vytvoriť čo najideálnejšie  „životné prostredie“ pre študentov

d)   vytváranie spoločenských akcií, športových a turistických aktivít

e)   dištancovanie sa od: politikého diania, propagácie a prímania darov od politických strán    (apolitická organizácia)

článok 5.: Činnosť organizácie

Organizácia vyvíja aktivity zamerané na dosiahnutie cieľov činnosti.

 

článok 6.: Členstvo

Členstvo v organizácii je dobrovoľné. Registrovať sa môžu záujemcovia buď na internetovej stránke www.woodenworld.org alebo osobne v HEAD office.

Od členov organizácie očakávame:

Aktívnu účasť na projektoch, akciách, ochotu pomáhať a riešiť problémy ktoré sa vyskytnú pri realizácii projektov a akcií.

článok 7.: Orgány organizácie

Orgány organizácie sú:

a)   valné zhromaždenie (ďalej len „zhromaždenie“)

b)   rada zakladatelov a funkcionárov organizácie

 

článok 8.: Zásady hospodárenia

V spoločných aktivitách členov organizácie (napr. v projektoch) hospodári organizácia podľa pravidiel osobitne určených pre tieto aktivity (napr. rozpočet projektu, súvisiace kooperačné zmluvy a pod.).

Príjmy združenia tvoria:

a) dobrovolný príspevok členov organizácie

b) dary, dotácie, granty

c) príjmy z činností pri naplňovaní cieľov združenia

d) financie od Technickej univerzity určené na realizáciu projektov a akcií

 

Prostriedky organizácie sa môžu použiť len v súlade s cieľmi organizácie.

 

článok 9.: Zánik organizácie 

Organizácia zaniká, keď členovia organizácie nebudú mať záujem plniť ciele činnosti organizácie.

 

článok 10.: Záverečné ustanovenia

Podľa týchto stanov sa bude postupovať od 14.4.2014.

Tieto stanovy boli schválené uznesením zhromaždenia dňa 7.4.2014 vo Zvolene a súčasne tým nadobúdajú právoplatnosť.